PROFIXIO PERSONVERNPOLICY - English

Ole Kristian Engvoll Updated by Ole Kristian Engvoll

PROFIXIO PRIVACY POLICY

Profixio cares about your privacy. For this reason, we collect and use personal data exclusively when necessary to deliver our products, services, websites and mobile applications to. Your personal data includes e.g. the following information:

 • Name
 • Address

 • Phone number

 • Date of birth

 • Email address

Other retrieved data that can directly or indirectly identify you

Our privacy policy is to describe what information we collect and how and why your personal data is used. It also describes the opportunities we offer for you to be able to access, update or otherwise gain control over your personal data that we handle.

Data Protection Officer

Profixio complies with current data protection legislation and therefore has a data protection officer. The overall task of the data protection officer is to monitor that Profixio complies with current data protection legislation. The duties of the data protection officer include gathering information about how Profixio processes your personal data as well as giving advice within the company to maintain a high level of data protection. In addition to this, the data protection officer is the contact person both for you as a customer of Profixio and for the Data Protection Authority.

The Data Protection Officer has no personal responsibility for Profixio's processing of personal data. It is Profixio as a company that is responsible for compliance with Swedish data protection legislation. If you have questions or concerns about data protection, you can always contact Profixio's customer service, dataskydd@profixio.com.

What information do we collect?

In order for our services to be able to be used by you, we need certain information from you. Much of what you probably consider personal data is collected directly from you when you:

(1) creates an account (e.g. when registering a team for a tournament or other activity; name, phone, e-mail, date of birth, etc.)

(2) request assistance from our customer support team (e.g. phone number)

(3) creates a new tournament and becomes a tournament organizer

(4) shall pay a fee via online payment to a tournament organizer

(5) exists as a member of a sports association for which Profixio is a personal data processor

(6) fill in contact forms or order newsletters or other information from us (e.g. email)

To ensure necessary and optimal service when we deliver our services to you, we also collect extra information. These download methods may not be obvious to you. Therefore, below we want to highlight and explain a little extra what these can mean (because they vary from time to time) and how they work:

In connection with your use of our services, account-specific information is collected, such as information searches, customer service requests, and notes or details regarding your questions and our responses to them.

Cookies and similar technologies on our websites and mobile apps help us track your browsing, links you click, your device type, and gather various information and analytics about how you use and interact with our services. This allows us to provide you with a better experience on our websites and mobile apps, as well as to collect, analyze and improve the quality of our services. We may also track your location data (IP address) so that we can personalize our services.

Information om tjänsteanvändning som hämtas automatiskt när du använder och interagerar med våra tjänster, inklusive metadata, loggfiler, ID-nummer på cookies och enheter samt platsdata. Denna information innehåller specifika uppgifter om din interaktion med funktionerna, innehållet och länkarna (inklusive från tredje part, som t.ex. insticksprogram på sociala medier) som ryms i tjänsterna, din IP-adress, typ av webbläsare och inställningar, tid och datum då tjänsterna användes, information om webbläsarinställningar och plugin-program, språkinställningar och cookie-information, uppgifter om enheter med åtkomst till tjänsterna, inklusive enhetstyp, vilket operativsystem som använts, enhetsinställningar, app-ID, unika enhets-ID och feldata. En del av denna samlade information kan vara i stånd att och användas till att lokalisera dig.

Om du förser oss med personliga uppgifter om andra, eller om andra ger oss din information kommer vi bara att använda den informationen för det specifika syfte för vilket vi erhöll den.

Hur dina uppgifter används

Vi tror starkt på att både minimera informationen vi samlar och att begränsa dess användning och ändamål till endast det som 1) vi fått tillstånd till, (2) är nödvändigt för att kunna leverera de tjänster du har köpt eller interagerar med, eller (3) vi kan åläggas eller tillåtas för att efterleva lagstiftning eller andra lagliga ändamål. Denna användning inbegriper:

Vi levererar, förbättrar, uppdaterar och ökar kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller dig. Vi hämtar diverse information om din användning av och/eller interaktion med våra tjänster. Denna information används till:

 • Förbättring och optimering av vår verksamhet och tillhandahållande av tjänster (återigen, inklusive våra webbplatser och mobila applikationer)
 • Klarlägga problem med och identifiera eventuella säkerhetsrisker, fel eller nödvändiga förbättringar av tjänsterna
 • Uppmärksamma och förhindra bedrägeri och missbruk av våra tjänster och system
 • Samla aggregerad statistik om tjänsteanvändning
 • Förstå och analysera hur du använder dig av våra tjänster

En stor del av informationen vi samlar är ofta aggregerade uppgifter eller statistik angående nyttjandet av våra tjänster, utan att vara länkat till några personliga uppgifter. I den mån det utgör personuppgifter eller är länkat eller kan kopplas samman med personliga data, behandlar vi det därefter.

Delning med betrodda tredje parter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med partnerbolag inom vår företagsfamilj, med tredje parter vi bildat partnerskap med för att du ska kunna integrera deras tjänster i våra egna, samt med betrodda tredje parts tjänsteleverantörer i den mån det är nödvändigt för dem att utföra tjänster å våra vägnar, exempelvis:

 • Kreditkortsbetalning pågår
 • Upplåtande av reklam
 • Utförande av tävlingar eller enkäter
 • Vi analyserar våra tjänster och kunddemografi
 • Kontakt med dig, via e-post eller enkätutskick
 • Hantering av kundrelationer.

Vi delar endast dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tredje part ska kunna leverera tjänster som begärts eller behövs å våra vägnar. Dessa tredje parter (och alla underleverantörer) måste rätta sig efter strikta villkor och regler för databehandling, och har ingen rätt att nyttja, dela eller behålla dina personuppgifter till ändamål annat än det de har blivit anlitade för (eller utan ditt medgivande).

Kontakt med dig. Vi själva eller en tredje parts tjänsteleverantör kan komma att kontakta dig efter behov, för att säkerställa leveranstransaktioner och kommunikation gällande den produkt/tjänst som du inhandlat från oss. Med ditt medgivande eller om det finns befogat intresse, kan vi också kontakta dig med erbjudanden för tilläggstjänster vi anser vara värdefulla för dig. Ditt godkännande är inte ett nödvändigt villkor för att kunna köpa våra produkter och tjänster. Denna kommunikation kan innehålla:

 • E-post
 • Textmeddelanden (SMS)
 • Telefonsamtal
 • Automatiserade telefonsamtal eller textmeddelanden.

Överföring av personuppgifter utomlands. Om du använder våra tjänster från ett annat land än det landet våra servrar är placerade i, kan din kommunikation med oss resultera i att dina personuppgifter överförs över internationella gränser. I dessa fall behandlas dina personliga data enligt denna sekretesspolicy.

Efterlevnad av lagar, bestämmelser och krav på rättsefterlevnad. Vi samarbetar med myndigheter, polis och privata aktörer för att se till att lagstiftningen följs. Vi kommer att lämna ut all information om dig till myndigheter, polis eller privata aktörer i den utsträckning vi efter eget omdöme anser är nödvändigt eller lämpligt i samband med anspråk eller rättsprocesser (däribland stämningar), för att skydda vår egendom och rättigheter, eller tredje parts egendom och rättigheter, för att skydda allmänhetens eller privatpersoners säkerhet, eller för att förhindra eller stoppa en aktivitet som vi anser vara olaglig eller oetisk.

I den mån vi har laglig rätt att göra så kommer vi att i rimligaste mån meddela dig i det fall vi som ett led i en rättsprocess måste lämna ut dina personliga uppgifter till tredje part.

Webbplatsanalys.  Vi använder oss av ett flertal webbanalysverktyg som bl.a. erbjuds av servicepartners som exempelvis Google Analytics för att hämta information om hur du interagerar med vår webbplats och mobila applikationer, inklusive vilka sidor du besöker, vilken webbplats du besökte innan vår, hur lång tid du tillbringar på varje sida, vilket operativsystem och webbläsare du använder samt nätverks- och IP-uppgifter. Informationen dessa verktyg förser oss med använder vi till att förbättra våra tjänster. Dessa verktyg placerar en beständig cookie i din webbläsare för att känna igen dig som en unik användare nästa gång du besöker vår webbplats. Ingen cookie får användas av någon annan än tjänsteleverantören (t.ex. Google för Google Analytics). Informationen som inhämtats från cookien kan sändas till och sparas av dessa servicepartners på servrar i andra länder än det du är bosatt i. Även om den inhämtade informationen inte innehåller några personuppgifter som namn, adress, faktureringsuppgifter osv. så används informationen och delas av dessa tjänsteleverantörer enligt deras individuella sekretesspolicyer.

Your personal data might be collected by us or 3rd parties such as:

Målinriktade annonser. Beroende på din aktivitet på våra och andras webbsidor, och på de tjänster du nyttjar, kan målinriktade annonser eller intressebaserade erbjudanden uppvisas för dig i form av olika produktbanners medan du surfar. För att hantera annonseringen på våra egna och andra webbplatser samarbetar vi också med tredje part. Våra utomstående partners kan använda tekniker såsom cookies för att samla in information om dina aktiviteter i syfte att visa reklam för dig som grundar sig på ditt surfande och dina intressen på nätet samt för att mäta reklameffektiviteten. Klicka här för att välja bort intressebaserad reklam. Observera att du även i fortsättningen kommer att få allmän reklam.

Tredje parts webbplatser. Vår webbplats och våra mobila applikationer kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretessförfarande eller innehåll hos tredje parts webbplatser. Läs igenom sekretesspolicyn på de webbplatser du besöker.

Hur du kommer åt, uppdaterar eller tar bort dina uppgifter

Logga in på ditt konto och gå till ”kontoinställningar” för att enkelt få åtkomst till, se över, uppdatera, ta bort eller (om tillgängligt) portera dina personuppgifter.

Om du begär att få dina personuppgifter borttagna och dessa uppgifter är nödvändiga för de produkter eller tjänster du köpt, så kommer din begäran endast uppfyllas i den mån de inte längre krävs för tjänster som inhandlats eller är nödvändiga för våra affärsändamål eller lagliga eller avtalsenliga krav på registerföring.

Om du av någon anledning inte får åtkomst till dina kontoinställningar, kan du även kontakta oss via en av metoderna som beskrivs i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Hur dina uppgifter säkras, lagras och sparas

Vi följer allmänt vedertagna normer för sparande och skydd av de personuppgifter vi hämtar, både medan de skickas och efter att vi mottagit och lagrat dem. Vi använder kryptering där det är lämpligt.

Vi sparar bara personliga uppgifter så länge det krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster du eller rådande personuppgiftsansvarig begärt, och därefter för diverse avtalsenliga lagliga affärsändamål. Dessa kan innehålla arkiveringsperioder:

 • fastställt genom lagstiftning, avtal eller liknande skyldigheter som gäller för vår affärsverksamhet;
 • för att bevara, lösa, försvara eller förstärka våra lagliga/avtalsmässiga rättigheter; eller
 • krävs för att kunna upprätthålla fullgod och giltig företags- och ekonomidokumentation.

Om du har några frågor angående säkerhet eller lagring av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dataskydd@profixio.com.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Om vi bestämmer oss för att ändra sekretesspolicyn kommer vi att lägga upp ändringarna i denna sekretesspolicy och på andra platser som vi anser lämpliga, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi yppar den, om vi alls gör det. Om vi gör några väsentliga förändringar i vår sekretesspolicy meddelar vi detta här, via e-post eller i form av ett meddelande på startsidan minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Dataskyddsmyndighet

Om du har frågor eller klagomål som rör Profixios personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Kontakta oss

Vid frågor, synpunkter eller klagomål angående vår sekretesspolicy, våra rutiner eller våra tjänster, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post till dataskydd@profixio.com eller tel 0708-40 06 06.

Vi besvarar alla önskemål, frågor eller konsultationer inom 30 dagar.

How did we do?

PROFIXIO PERSONVERNPOLICY - Svenska

Contact